Temos
Amyvid
Kas yra Amyvid?
Amyvid – tai injekcinis tirpalas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos florbetapiro (18F).
Kam vartojamas Amyvid?
Amyvid skirtas tik diagnostikai. Jis vartojamas atliekant atminties sutrikimų turinčių suaugusių pacientų galvos smegenų skenavimą, kad gydytojai galėtų nustatyti, ar jose nėra susikaupusių didelių β amiloidinių neuritinių plokštelių kiekių. β amiloidinės neuritinės plokštelės – tai medžiagų sankaupos, kurios kartais susidaro demencija sergančiųžmonių (pvz., sergant Alzheimerio, Levi kūnelių ir Parkinsono ligomis) ir kai kurių vyresnio amžiausžmonių, kuriems nepasireiškia jokie simptomai, galvos smegenyse. Skenavimas, kurį atliekant vartojamas Amyvid, vadinamas pozitronų emisijos tomografija (PET).
Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą.
Kaip vartoti Amyvid?
Amyvidšvirkščiamasį veną, likus maždaug 30–50 minučių iki užfiksuojant PET skenavimo vaizdą. Gautus vaizd us vertina branduolinės medicinos gydytojai , specialiai parengti tinkamaiįvertinti vartojant Amyvid padarytas PET skenogramas.
Padaryti PET skenogramas vartojant Amyvid gali nurodyti tik gydytojai, kurie turi neurodegeneracinėmis ligomis, kaip antai Alzheimerio ligos sukelta ir kitų rūšių demencija, sergančių pacientų klinikinio gydymo patirties. Pa cientai turėtų aptarti PET skenavimo rezultatus su savo gydytoju.Kaip veikia Amyvid?
Veiklioji Amyvid medžiaga florbetapiras (18F) yra radiofarmacinis preparatas, kuris skleidžia nedidel ius spinduliuotės kiekius ir pasiekęs galvos smegenyse esančias β amiloidines neuritines plokšteles jungiasi priešių darinių. Florbetapirui prisijungus prie neuritinių plokštelių, jo skleidžiama spinduliuotė matoma PET skenogramoje, o tai suteikia gydytojams galimybę sužinoti, ar galvos smegenyse nėra susikaupusių didelių neuritinių plokštelių kiekių.
Skenavimo rezultatai vertinami kaip neigiami, jei skenogramoje nesimato β amiloidinių neuritinių plokštelių arba jų labai nedaug, o tai reiškia, kad pacientas neturėtų susirgti Alzheimerio liga . Tač iau vien teigiamų skenavimo rezultatų nepakanka siekiant nustatyti atminties sutrikimų turinčių pacientų ligos diagnozę, nes neuritinių plokštelių san kaupų galima rastiįvairių rūšių neurodegeneracine demencija sergančių ir vyresnio amžiaus pacientų, kuriems nepasireiškia jok ie simptom ai, galvos smegenyse. Todėl vertindamišias skenogramas gydytojai kartu turės atlikti klinikinį vertinimą.
Kaip buvo tiriamas Amyvid?
Pirmiausia Amyvid poveikis buvo išbandytas su eksperimentiniais modeliais ir tik tada buvo tiriamas jo poveikisžmonėms. Atliktas vienas pagrindinis tyrimas, kuriame dalyvavo 226 savanoriai, suskirstytiį dvi grupes – sveikų jaunųžmonių ir prie gyvenimo pabaigos artėjančių pacientų, kurie sutiko, kad po mirties būtų atliktas jų kūnų skrodimas.
Atliekant tyrimą, buvo vertinamas skenavimo jautrumas ir tikslumas ( kiek skenogramos patikim os, kai siekiama atskirti savanorius, kurių galvos smegenyse susikaupę dideli neuritinių plokštelių kiekiai , nuo tų tyrime dalyvavusių savanorių , kurių neuritinių plokštelių kiekiai nėra dideli). Tyrimą sėkmingai užbaigė 106 savanoriai ir jų duomenys buvoįtrauktiį tyrimo rezultatus.
Kokia Amyvid nauda nustatyta tyrimuose?
Nustatyta, kad vartojant Amyvid gauti PET skenavimo vaizdai yra labai tikslūs ir jautrūs, kai taip siekiama nustatyti, kurių pacientų galvos smegenyse susikaupę dideli β amiloidinių neuritinių plokštelių kiekiai. Keturiasdešimt septynių sveikų savanorių galvos smegenų PET vaizdų tikslumas buvo 100 proc., o tai reiškia, kad skenogramasįvertinus ekspertams, kurie nežinojo, ar tai sveikųžmonių ar pacientų galvos smegenų skenogramos, visų jų PET skenavimo rezultataiįvertinti kaip neigiami.
Siekiant patikimai įrodyti , kad tyrime dalyvavusių pacientų galvos smegenyse buvo susikaupę dideli β amiloidinių neuritinių plokštelių kiekiai (arba ne), atliktas 59 pacientų skrodimas. Skrodimų rezultatus palyginus su PET skenogramomis, nustatyta, kad PET skenogramų jautrumas – 92 proc., o tikslumas – 100 proc. Tai reiškia, ka d pagal PET skenogramas pavyko teisingai nustatyti 92 proc. pacientų, kurių galvos smegenyse buvo susikaupę dideli neuritinių plokštelių kiekiai, ir kad visi pacientai, kurių galvos smegenyse nebuvo susikaupusių didelių neuritinių plokštelių kiekių, buvo teisingai priskirti prie tų pacientų, kurių tyrimų rezultatai buvo neigiami.
Kokia rizika siejama su Amyvid vartojimu?
Dažniausias Amyvidšalutinis reiškinys (pasireiškęs nuo 1 iki 10 pacientų iš 100) yra galvos skausmas. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Amyvid, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. Amyvid skleidžia labai nedidelę spinduliuotę, keldamas minimalią vėžio ar paveldimų anomalijų riziką.
Amyvid vartoti negalima esant padidėjusiam jautrumui (alergijai) florbetapirui (18F) arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Kiti vaistai


Daugiau...